A Leader In Mass Transfer Tower Packing Since 1988. - JIANGXI KELLEY CHEMICAL PACKING CO., LTD

Habarlar

 • Kükürt dioksidi gaplanan diňde metal gauze gurluşly gaplama

  Kükürt dioksidi gaplanan diňde metal gauze gurluşly gaplama

  NaOH sorujy SO2 gaplanan diň, adaty gaz sorujy enjam bolup, köplenç flýu gazyny kükürtlemek prosesinde ulanylýar.Esasy ýörelgesi, simli gasynlanan gaplamalara NaOH erginini sepmek, SO2 ýaly kislota gazlaryny siňdirmek we NaOH bilen reaksiýa bermek ...
  Koprak oka
 • 25 mm poslamaýan polatdan “Intalox Saddle Ring” gurnama usuly

  25 mm poslamaýan polatdan “Intalox Saddle Ring” gurnama usuly

  Poslamaýan polatdan “Intalox Saddle Ring” ýokary öndürijilikli gaplaýyş materialy bolup, himiýa senagatynda, nebit, derman we beýleki pudaklarda dürli reaktorlarda we distilýasiýa diňlerinde giňden ulanylýar.Dogry gurnama usuly durnuklylygy üpjün edip biler ...
  Koprak oka
 • 2023-04 Köp mukdarda takmynan 600 tonna keramiki toplar aprel aýynda doly eltilýär

  2023-04 Köp mukdarda takmynan 600 tonna keramiki toplar aprel aýynda doly eltilýär

  2023-nji ýylyň başyndan takmynan 600 tonna keramiki top sargytlary bilen müşderilerimiziň goldawyny alýarys, Hytaý bahary festiwalyndan gaýdyp gelenimizden soň önümçilige başlaýarys, her aýda 200 tonna töweregi sargyt önümçiligini tamamlaýarys, şol bir wagtyň özünde beýleki müşderileriň sargytlary üçin hem önüm öndürýäris.Şeýle hem köp mukdarda sto bilen ...
  Koprak oka
 • 2023-03 Azot öndürmek uglerod molekulýar elek Günorta-Gündogar Aziýa eksporty

  2023-03 Azot öndürmek uglerod molekulýar elek Günorta-Gündogar Aziýa eksporty

  Uglerod molekulýar elek, 1970-nji ýyllarda işlenip düzülen adsorbentiň täze görnüşidir.Polýar däl ajaýyp uglerod materialy.Azot öndürmek üçin uglerod molekulýar elekleri (uglerod molekulýar elekleri, CMS) howany bölmek we azoty baýlaşdyrmak üçin ulanylýar.Adaty kriogen ýokary basyş bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • 250y gurluşly gaplama teoriýasy

  250y gurluşly gaplama teoriýasy

  250Y gurluşly gaplama, blokirleme garşy we çydamly önüm.Gaz-suwuk akym we aragatnaşyk usulyny kabul edýär we ugurly howa sowulmasy we howa sowulmasy ýok iki görnüşe bölünýär.Dürli geometrik gurluşlara görä, gasynlanan gaplamalara we bezeglere-de bölünip bilner ...
  Koprak oka
 • 2023-02 Polat zawody üçin köp mukdarda bal ary keramiki we meşhur gaýtadan işleýän kompaniýa üçin gurluşly gaplama

  2023-02 Polat zawody üçin köp mukdarda bal ary keramiki we meşhur gaýtadan işleýän kompaniýa üçin gurluşly gaplama

  JXKELLEY, 2023-nji ýylyň başynda Bal ary keramiki we gurluşly gaplama (Mellapak) ulanyp, RTO-a talaplar bilen uly tender taslamalarynda ýeňiji bolýar, soňra Hytaýyň Bahar baýramyndan soň ýükleri öndürip başlaýar.Ary keramiki regeneratory içindäki esasy komponentleriň biridir ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan poladyň esasy dykyzlygy Pall halkasy

  Poslamaýan poladyň esasy dykyzlygy Pall halkasy

  Poslamaýan polatdan ýasalan halkalaryň esasy dykyzlygy, poslamaýan polatdan ýasalan halka gaplamagyň roly, üýtgedilen Pall halka gaplamasynyň suratlary, metal Pall halkalarynyň üstki dartyş güýji näme?Jiangxi KELLEY bilen göz aýlalyň.Poslamaýan polatdan ýasalan çig mal Pall halka paketi ...
  Koprak oka
 • 2023-01 Keramiki top we bal ary keramiki gyzgyn satuw 2023-nji ýylyň başynda

  2023-01 Keramiki top we bal ary keramiki gyzgyn satuw 2023-nji ýylyň başynda

  JXKELLEY 2009-njy ýyldan başlap köp ýurtlara giňden eksport edilen keramika. 15 ýyllyk eksport tejribesi, ýokary hilli ýük, ýöriteleşdirilen eksport howpsuzlygy we ykdysady eksport bukjasy we konteýner ýüklemek teklibi esasynda giň müşderi toparlary bilen uly bazary gazandyk. ...
  Koprak oka
 • Işjeňleşdirilen alýumin toplarynyň adsorbsion täsirleri haýsylar

  Işjeňleşdirilen alýumin toplarynyň adsorbsion täsirleri haýsylar

  2023-1-30 Işjeňleşdirilen alýumin top adsorbent işjeňleşdirilen alýuminiň adsorbsion funksiýasyndan ýasalýar we durmuşyň ähli gatlaklarynda ulanylýar, ýöne güýçli adsorbsion kuwwatyna we uzak ömri bar.Aktiwleşdirilen alýumin top adsorbentiniň roly: 1. adsorbsion häsiýeti ...
  Koprak oka
 • 2022-12 Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun 2023.

  2022-12 Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun 2023.

  Bir ýyllap zähmet çekmek bilen, biz JXKELLEY - Professional Mass transfer diňini gaplamak, Hytaýda tötänleýin gaplamak bilen üpjün ediji, 2022-nji ýylyň başynda öňümizde goýan ýyllyk maksadymyzy tamamladyk, gutlaýarys!Öz içine alýar: Önümçiligiň önümi, productionhli önümçilik ýükleriniň çykyş bahasy, Gözleg we ösüş ...
  Koprak oka
 • 4A molekulýar elek suwsuzlygyndan soň suwy nädip aýyrmaly

  4A molekulýar elek suwsuzlygyndan soň suwy nädip aýyrmaly

  2022-12-30 Molekulýar elek suwunyň siňdirilmegi önümiň suw düzümine, 4A molekulýar elek suwuny aýyrmak boýunça görkezmelere baglydyr.1. Ulanylyşy: 4A molekulýar elek saýlama adsorbsion kuwwatyna eýedir we organiki erginlerde we gazlarda çyglylygy aýyryp biler, ýöne erginleri we gazlary siňdirmeýär (şeýle ...
  Koprak oka
 • 50 keramiki pall halkanyň gaplaýyş faktory näme

  50 mm diametrli keramiki pall halkanyň gaplaýyş faktory näme?φ 50 mm gury doldurma faktory 252 / m, mm 25 mm gury doldurma faktory 565 / m, φ 38mm gury gaplaýyş faktory 365 / m, φ 80mm gury doldurgyç faktory 146 / m.Dolduryjy faktor, doldurgyjyň belli bir meýdanynyň üçünji derejä bolan gatnaşygyny aňladýar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4